Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản dịch vụ này (“điều khoản dịch vụ”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và công ty cổ phần công nghệ GOFA và/hoặc các công ty liên kết liên quan của GOFA (gọi chung là GOFA ”) về GOFA (“dịch vụ”) do GOFA hoặc nhà cung cấp bên thứ ba hay bên cấp phép của GOFA cung cấp. Bằng cách đồng ý với những điều khoản dịch vụ này hoặc cài đặt hay sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của những điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản dịch vụ này, vui lòng không cài đặt hay sử dụng dịch vụ.

GOFA, là một ứng dụng và dịch vụ liên quan do GOFA cung cấp. GOFA cho phép bạn tìm kiếm địa chỉ, tìm kiếm đường đi, dẫn đường và tra cứu phạt nguội.

Dịch vụ hoặc một số tính năng của dịch vụ có thể bị tắt hoặc ngừng lại theo các luật, quy định hoặc bất cứ nguyên tắc nào được áp dụng tại khu vực của bạn.

Điều khoản dịch vụ này bổ sung cho điều khoản và điều kiện của dịch vụ GOFA (“điều khoản và điều kiện về dịch vụ”) có sẵn tại điều khoản dịch vụ GOFA áp dụng đối với những tài khoản của bạn đã đăng ký với GOFA (“tài khoản GOFA ”). Bạn phải có một tài khoản GOFA để sử dụng dịch vụ. Nếu bạn chưa có tài khoản GOFA , vui lòng đọc điều khoản và điều kiện về dịch vụ được cung cấp qua liên kết này điều khoản dịch vụ GOFA và tạo một tài khoản GOFA mới trước khi sử dụng dịch vụ. Điều khoản và điều kiện về dịch vụ là một phần không thể tách rời của những điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất hay mâu thuẫn nào giữa điều khoản dịch vụ và điều khoản và điều kiện về dịch vụ thì quy định của điều khoản dịch vụ này sẽ được ưu tiên áp dụng. Những điều khoản dịch vụ này có thể được chỉ định cho bất kỳ công ty liên kết nào của GOFA vào bất cứ lúc nào.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng GOFA và/hoặc các bên được GOFA ủy thác có thể thu thập và sử dụng những thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và để cập nhật, nâng cao hoặc cải tiến dịch vụ. Thông tin của bạn sẽ luôn được xử lý phù hợp với luật áp dụng và chính sách bảo mật của GOFA

1. Cấp phép

Theo các điều khoản của Điều khoản dịch vụ này, GOFA cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền và có thể hủy ngang để cài đặt, truy cập và sử dụng DỊCH VỤ. Các dịch vụ và tính năng do DỊCH VỤ cung cấp có thể thay đổi hoặc bị giới hạn tùy thuộc vào một số yếu tố nhất định bao gồm nhưng không giới hạn ở quốc gia, thiết bị, hệ điều hành hoặc nhà điều hành mạng của bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên tại nước sở tại (“Trẻ vị thành niên”), bạn phải tuyên bố rằng bạn đã xem xét Điều khoản dịch vụ với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và rằng bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện của Điều khoản dịch vụ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép Trẻ vị thành niên sử dụng DỊCH VỤ thì bạn đồng ý: (i) giám sát việc sử dụng DỊCH VỤ của Trẻ vị thành niên; (ii) chịu tất cả các rủi ro liên quan tới việc sử dụng DỊCH VỤ của Trẻ vị thành niên, (iii) chịu mọi trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng DỊCH VỤ của Trẻ vị thành niên gây ra; (iv) đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do Trẻ vị thành niên gửi; và (v) chịu trách nhiệm và chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ về việc truy cập và sử dụng DỊCH VỤ của Trẻ vị thành niên.
Các thông tin dữ liệu giao thông được GOFA cung cấp mang tính tham khảo, bạn hãy luôn giữ sự tập trung quan sát trong quá trình lái xe để đảm bảo chấp hành đúng quy tắc giao thông và giữ gìn an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh và cả cộng đồng.

2. Bảo lưu các Quyền và Quyền sở hữu

DỊCH VỤ này bao gồm phần mềm và dữ liệu được các bên thứ ba cung cấp. Bạn xác nhận rằng DỊCH VỤ thuộc quyền sở hữu của GOFA và bên cấp phép của GOFA và được bảo vệ theo luật và hiệp định hiện hành về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Điều khoản dịch vụ và việc bạn sử dụng DỊCH VỤ không cấp cho bạn bất kỳ quyền lợi sở hữu nào đối với DỊCH VỤ và bạn chỉ được cấp một giấy phép có giới hạn để sử dụng mà có thể hủy ngang theo các điều khoản của Điều khoản dịch vụ. Bạn không được sử dụng DỊCH VỤ để sao chép hoặc vi phạm các tài liệu có bản quyền, hoặc các tài liệu mà bạn không có quyền hoặc được chấp thuận hợp pháp để sao chép. Đối với những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba một cách nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại, GOFA có toàn quyền chấm dứt quyền sử dụng DỊCH VỤ của bạn.

3. Hạn chế

Bạn không được phép (i) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn hoặc các thuật toán của DỊCH VỤ; (ii) sửa đổi hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào của DỊCH VỤ; (iii) tạo ra những tác phẩm phái sinh dựa trên DỊCH VỤ, ngoại trừ khi pháp luật địa phương quy định rằng bạn có thể làm như vậy; (iv) thuê, cho thuê, cho mượn, cấp phép phụ hoặc cung cấp dịch vụ máy chủ thương mại với DỊCH VỤ; (v) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng DỊCH VỤ (trong phạm vi việc sử dụng đó không được Điều khoản dịch vụ này cấp phép); (vi) sử dụng DỊCH VỤ dưới bất kỳ hình thức bất hợp pháp nào, cho những mục đích bất hợp pháp hoặc dưới bất kỳ hình thức nào không phù hợp với Điều khoản dịch vụ hoặc hành động gian lận hay hiểm độc, ví dụ như, bằng cách vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền của người khác hoặc xâm nhập hoặc chèn mã độc hại hoặc dữ liệu có hại, bao gồm vi-rút, vào DỊCH VỤ hoặc bất kỳ hệ điều hành nào; (vii) sử dụng DỊCH VỤ theo cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy giảm hoặc làm hại hệ thống hoặc an ninh của chúng tôi hoặc gây trở ngại cho người dùng khác; hoặc (viii) thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ DỊCH VỤ hay các hệ thống của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ sự truyền dẫn nào đến hoặc từ các máy chủ chạy DỊCH VỤ.

4. Chính sách tranh chấp bản quyền

GOFA có quyền (i) chặn truy cập hoặc xóa tài liệu mà chúng tôi tin là tài liệu có bản quyền đã được bạn sao chép và phân phối trái phép và (ii) xóa và ngừng DỊCH VỤ đối với những người tái phạm. Hãy nhớ rằng việc bạn sử dụng DỊCH VỤ luôn tuân theo Điều khoản dịch vụ, bao gồm Chính sách tranh chấp bản quyền này. Bất kỳ thuật ngữ nào GOFA sử dụng trong Chính sách này mà không định nghĩa đều đã được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ.

4.1 Quy trình thông báo vi phạm bản quyền. Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung hiện có hoặc có thể truy cập qua DỊCH VỤ vi phạm bản quyền của bạn (hoặc bản quyền của người mà bạn được ủy quyền quyết định thay), vui lòng gửi thông báo về vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau tại GOFA Support.

a. Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của người được ủy quyền quyết định thay cho chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm;

b. Thông tin nhận diện tác phẩm hoặc tài liệu bị vi phạm;

c. Thông tin nhận diện tài liệu được cho là vi phạm, bao gồm thông tin về vị trí của các tài liệu vi phạm mà chủ sở hữu bản quyền đang tìm cách xoá bỏ, với đầy đủ chi tiết để GOFA có khả năng tìm kiếm và xác minh sự tồn tại của nó;

d. Thông tin liên hệ của người thông báo bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có);

e. Một tuyên bố rằng người thông báo tin là tài liệu được xác định trong 4.1 (c) là không được chủ sở hữu, đại lý sở hữu bản quyền hoặc pháp luật cho phép; và

f. Một tuyên bố rằng bạn sẽ chịu tội khai man nếu các thông tin được cung cấp là không chính xác và bên thông báo được ủy quyền làm đơn khiếu nại thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

4.2 Khi Đại lý được chỉ định nhận được Thông báo vi phạm chính đáng. Khi nhận được thông báo chính đáng về vi phạm bản quyền, chúng tôi có quyền: (i) xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập tài liệu vi phạm; (ii) thông báo cho nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc là vi phạm rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập tài liệu áp dụng; và (iii) chấm dứt quyền truy cập DỊCH VỤ của nhà cung cấp nội dung đó nếu họ tái phạm.

4.3 Quy trình cung cấp thông báo phản đối cho Đại lý được chỉ định. Nếu nhà cung cấp nội dung tin rằng tài liệu đã bị xóa (hoặc tài liệu mà quyền truy cập bị vô hiệu hóa) không vi phạm hoặc nhà cung cấp nội dung tin rằng họ có quyền đăng và sử dụng các tài liệu đó theo sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của chủ sở hữu bản quyền theo luật pháp, nhà cung cấp nội dung có quyền gửi cho chúng tôi thông báo phản đối có chứa thông tin sau cho Đại lý được chỉ định: (i) chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của nhà cung cấp nội dung; (ii) thông tin nhận diện tài liệu đã bị xoá hoặc tài liệu mà quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu đã xuất hiện trước khi nó bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa; (iii) một tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung tin là tài liệu đã bị xoá hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn hoặc nhận diện nhầm tài liệu; và (iv) tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) của nhà cung cấp nội dung; và một tuyên bố rằng cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với thẩm quyền của Tòa Án đối với khu vực tư pháp tại địa chỉ của nhà cung cấp nội dung.

Nếu Đại lý được chỉ định nhận được thông báo phản đối, GOFA có thể gửi một bản sao thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu thông báo cho cá nhân đó biết rằng GOFA có thể thay thế tài liệu bị xóa hoặc dừng việc vô hiệu hóa tài liệu đó trong vòng 10 ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền nộp đơn xin lệnh của tòa án chống lại nhà cung cấp nội dung bị cáo buộc vi phạm, tài liệu bị xóa có thể được thay thế hoặc quyền truy cập tài liệu được khôi phục trong vòng từ 10 đến 14 ngày làm việc trở lên sau khi Đại lý được chỉ định nhận được thông báo phản đối.

5. Bản cập nhật, Thay đổi hoặc Tạm dừng DỊCH VỤ

Tại bất kỳ thời điểm nào, GOFA có thể cung cấp hoặc tạo bản cập nhật hoặc nâng cấp cho DỊCH VỤ (“Bản cập nhật”), bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các bản vá lỗi, cải tiến dịch vụ, tính năng mới, xóa các chức năng hiện có hoặc sửa đổi DỊCH VỤ. Một số Bản cập nhật có thể khiến các Sản phẩm, phần mềm hoặc thiết lập cũ không còn hoạt động được với DỊCH VỤ nữa và bạn có thể được yêu cầu cập nhật hoặc nâng cấp Sản phẩm để tiếp tục sử dụng DỊCH VỤ. Bản cập nhật sẽ chịu sự chi phối của Điều khoản dịch vụ trừ khi Điều khoản và Điều kiện riêng được cung cấp kèm theo Bản cập nhật đó, trong trường hợp này, Điều khoản và Điều kiện riêng sẽ chi phối Bản cập nhật. Bản cập nhật cho phần mềm bảo mật, các bản vá lỗi quan trọng hoặc Bản cập nhật quan trọng khác có thể tự động được tải xuống và cài đặt một cách kịp thời do tầm quan trọng của việc nhận Bản cập nhật này.

Bằng cách cài đặt DỊCH VỤ, bạn đồng ý việc GOFA kích hoạt DỊCH VỤ và đồng ý với tất cả các bản cập nhật và nâng cấp trong tương lai. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng việc đóng TÀI KHOẢN GOFA của bạn. Để yêu cầu trợ giúp, vui lòng liên hệ GOFA để được hỗ trợ tại GOFA Support.

Bạn xác nhận và hiểu và đồng ý rằng DỊCH VỤ (bao gồm bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào) sẽ (i) khiến cho thiết bị của bạn tự động kết nối với máy chủ của chúng tôi để cung cấp chức năng của DỊCH VỤ (như được mô tả khi bạn tải về DỊCH VỤ hiện hành), (ii) ảnh hưởng đến các tùy chọn liên quan đến ứng dụng hoặc dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của bạn và (iii) thu thập thông tin cá nhân như được quy định trong chính sách bảo mật của GOFA

6. Dịch vụ và Nội dung của bên thứ ba

Bạn cũng có thể được cung cấp dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba thông qua DỊCH VỤ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, GOFA khước từ mọi bảo đảm, điều kiện hoặc cam đoan về các khía cạnh liên quan đến nội dung và dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng, độ chính xác, tính hiệu quả, việc không có vi-rút, việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba và việc tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng. Việc sử dụng các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba có thể chịu sự chi phối của điều khoản sử dụng của nhà cung cấp bên thứ ba hay thỏa thuận cấp phép, chính sách bảo mật hoặc thỏa thuận khác tương tự. Một số phần nhất định của DỊCH VỤ có thể chịu sự chi phối của giấy phép mã nguồn mở, trong đó các điều khoản của giấy phép mã nguồn mở đó có thể được ưu tiên hơn những điều khoản của Điều khoản dịch vụ này liên quan đến phần đó của DỊCH VỤ.

7. Đồng ý thu thập và Sử dụng dữ liệu

Bạn xác nhận và đồng ý rằng GOFA và/hoặc các bên được GOFA ủy thác có thể thu thập và sử dụng những thông tin cần thiết để cung cấp DỊCH VỤ và Bản cập nhật, nâng cao hoặc cải thiện DỊCH VỤ, và bảo trì Sản phẩm và/hoặc Sản phẩm của bên thứ ba mà bạn kết nối. Ví dụ: Sản phẩm video hoặc ghi âm hoặc dữ liệu GPS mà bạn liên kết đến tài khoản GOFA của bạn có thể thu thập thông tin cá nhân. Thông tin của bạn sẽ luôn được xử lý phù hợp với Thông báo về quyền riêng tư riêng biệt mà bạn đồng ý trước khi sử dụng DỊCH VỤ và Chính sách bảo mật của GOFA. Bạn có trách nhiệm nhận được (và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được) mọi sự đồng ý có thể phải có theo yêu cầu của luật địa phương hiện hành từ tất cả các cá nhân sử dụng DỊCH VỤ thông qua bạn hoặc lời mời của bạn, những người mà GOFA có thể thu thập thông tin.

8. Truy cập dữ liệu

Một số tính năng của DỊCH VỤ và việc cập nhật hoặc nâng cấp DỊCH VỤ có thể yêu cầu thiết bị di động của bạn có truy cập internet và có thể chịu các hạn chế do nhà cung cấp mạng hoặc internet của bạn đặt ra. DỊCH VỤ có thể yêu cầu truy cập Internet bằng cách sử dụng mạng di động, điều này có thể làm phát sinh thêm chi phí tùy thuộc vào gói thanh toán của bạn. Ngoài ra, việc bạn tận hưởng một số tính năng của DỊCH VỤ có thể chịu sự ảnh hưởng của tính tương thích và hiệu năng phần cứng của thiết bị hay khả năng truy cập dữ liệu của bạn.

9. Chi phí và Quảng cáo

Mặc dù GOFA ban đầu chỉ được cung cấp cho bạn với các tính năng miễn phí nhưng GOFA bảo lưu quyền thêm tính năng và chức năng có thu phí trong tương lai. GOFA cũng bảo lưu quyền hiển thị quảng cáo liên quan đến GOFA.

10. Tuân thủ pháp luật

Bạn xác nhận và đồng ý tuân thủ tất cả luật và quy định áp dụng liên quan đến việc sử dụng DỊCH VỤ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả luật và quy định áp dụng về lái xe.

11. Chấm dứt

Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực cho tới khi được chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ bằng việc đóng TÀI KHOẢN GOFA của bạn. Bạn xác nhận rằng nếu bạn đóng TÀI KHOẢN GOFA, bạn sẽ không được truy cập vào tất cả các dịch vụ có sẵn thông qua TÀI KHOẢN GOFA, thông tin TÀI KHOẢN GOFA của bạn hoặc mọi tập tin, nội dung người dùng hoặc các sản phẩm của bên thứ ba được lưu trữ bằng TÀI KHOẢN GOFA của bạn. Nếu bạn không tuân thủ Điều khoản dịch vụ thì các quyền dựa trên Điều khoản dịch vụ của bạn sẽ tự động chấm dứt mà không có thông báo từ GOFA. Khi Điều khoản dịch vụ chấm dứt, bạn phải dừng ngay toàn bộ việc sử dụng DỊCH VỤ. Để cho rõ ràng, GOFA có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ và DỊCH VỤ vì bất cứ lý do nào. Để yêu cầu trợ giúp, vui lòng liên hệ GOFA để được hỗ trợ tại GOFA Support.

12. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm

MỘT SỐ SẢN PHẨM VÀ/HOẶC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ KHÔNG HOẠT ĐỘNG HOẶC CÓ THỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG VỚI GOFA MẶC DÙ CHÚNG HỖ TRỢ CÁC TIÊU CHUẨN NHƯ NHAU. GOFA KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC ĐẢM BẢO TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI CÁC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, DỊCH VỤ ĐƯỢC GOFA CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, GOFA TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM, DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ TIN CẬY HAY SẴN CÓ, KHÔNG CÓ LỖI, ĐỘ CHÍNH XÁC, KHÔNG CÓ VI-RÚT, SỰ TẬN HƯỞNG TRONG YÊN TĨNH, KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA HOẶC CÁC VI PHẠM VỀ QUYỀN KHÁC. MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÊN CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. MỌI LỜI KHUYÊN HAY THÔNG TIN, DÙ Ở DẠNG NÓI HAY DẠNG VĂN BẢN MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ GOFA HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA GOFA ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ BẰNG CHỨNG ĐỂ THAY ĐỔI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM NÀY CỦA GOFA LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, HOẶC TẠO RA BẤT KỲ NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM NÀO CỦA GOFA.

13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC QUY ĐỊNH TRÊN Ở KHOẢN 12 VÀ 13 LÀ HỢP LÝ KHI CÂN NHẮC ĐẾN LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ VÀ BẠN SẼ CHẤP NHẬN RỦI RO ĐÓ VÀ/HOẶC BẢO HÀNH MỘT CÁCH TƯƠNG XỨNG.

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẠN PHẢI SAO LƯU DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỂ TRÁNH MẤT DỮ LIỆU. GOFA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO BẠN LÀM MẤT DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

14. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

(a) Luật áp dụng. Điều khoản dịch vụ chịu sự chi phối của pháp luật của nước sở tại nơi bạn đang cư trú, không kể đến các điều khoản về mâu thuẫn luật. Điều khoản dịch vụ sẽ không chịu sự chi phối của Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, việc áp dụng công ước này được loại trừ một cách rõ ràng.

(b) Giải quyết tranh chấp. Nếu bạn là khách hàng (và trong trường hợp thuật ngữ này không được định nghĩa khác đi trong luật pháp địa phương của bạn, tức là “không sử dụng DỊCH VỤ như là một phần trong hoạt động kinh doanh, buôn bán hoặc chuyên môn”) thì Tòa án tại lãnh thổ nơi bạn đang cư trú có thẩm quyền không độc quyền để tổ chức phiên điều trần và đưa ra phán quyết trong các vụ tranh chấp, tranh cãi hoặc mâu thuẫn phát sinh từ Điều khoản dịch vụ này hoặc DỊCH VỤ. Trong trường hợp pháp luật địa phương cho phép việc lựa chọn tòa án thì tòa án phải là tòa án tại thủ đô của đất nước bạn. Nếu bạn không phải là khách hàng và nếu có tranh chấp, tranh cãi hoặc mâu thuẫn phát sinh theo bất kỳ cách nào từ Điều khoản dịch vụ này hay việc bạn sử dụng DỊCH VỤ không giải quyết được bằng hòa giải thì vụ việc đó sẽ phải chịu thủ tục trọng tài theo luật trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế tại nước của bị đơn. Không kể các quy định trên đây, GOFA có thể gửi đơn yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời (hoặc biện pháp pháp lý khẩn cấp tương tự) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Các phiên điều trần trọng tài sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

(c) Tranh chấp giữa người dùng. Nếu có tranh chấp giữa bạn và Người dùng khác liên quan đến DỊCH VỤ, hoặc giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào, bạn đồng ý rằng GOFA không có nghĩa vụ phải tham gia. Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều Người dùng, bạn sẽ miễn cho GOFA, cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của GOFA khỏi các yêu cầu bồi thường và thiệt hại dưới mọi loại hình hoặc tính chất, đã xác định hay chưa xác định, bị nghi ngờ hoặc không bị nghi ngờ, bị tiết lộ hoặc không bị tiết lộ, phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các tranh chấp và/hoặc DỊCH VỤ.

15. Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản dịch vụ là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và GOFA liên quan đến DỊCH VỤ và thay thế tất cả các thông tin, đề nghị và tuyên bố trước đây hay hiện tại bằng lời nói hoặc bằng văn bản liên quan tới DỊCH VỤ hay bất kỳ vấn đề nào khác thuộc phạm vi của Điều khoản dịch vụ. Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản dịch vụ bị xem là vô hiệu, không hợp lệ, không thể thực hiện hoặc bất hợp pháp thì các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

16. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Vui lòng kiểm tra lại các sửa đổi đối với Điều khoản dịch vụ này. Nếu GOFA thực hiện sửa đổi quan trọng, GOFA sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó và bạn có thể xem xét các sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng DỊCH VỤ.

17. Các quyền xin cấp phép từ người dùng

  • Quyền thông báo từ ứng dụng
  • Quyền cho phép ứng dụng truy cập thiết bị người dùng
  • Quyền cho phép ứng dụng hiển thị trên ứng dụng khác
[Cập nhật ngày 23 tháng 09 năm 2023]